นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไซต์นี้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล) และติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการและการป้องกันที่เหมาะสม

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยบทความ2วรรค1ของการกระทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่รอดตาย, และชื่อที่รวมอยู่ในข้อมูลสิ่งที่สามารถระบุบุคคลโดยเฉพาะตามวันเกิดหรือข้อความอื่นๆฯลฯ (รวมถึงสิ่งที่จะเป็นความสามารถในการจับคู่กับข้อมูลอื่นๆได้อย่างง่ายดายและจึงระบุบุคคลโดยเฉพาะ ) หรือข้อมูลที่มีรหัสประจำตัวส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ไซต์นี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

(1) สำหรับข้อกำหนดของบริการไซต์นี้
(2) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ตอบคำถามฯลฯ
(3) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการฯลฯของเว็บไซต์นี้
(4) เพื่อตอบสนองต่อการกระทำที่ละเมิดข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์ (หลังจากนั้น "ข้อกำหนดและเงื่อนไข")
(5) เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงในแง่ของบริการเว็บไซต์ฯลฯ
(6) เพื่อช่วยปรับปรุงบริการของเว็บไซต์นี้พัฒนาบริการใหม่ฯลฯ
(7) เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติที่ได้รับการประมวลผลเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุแยกต่างหากในการเชื่อมต่อกับบริการเว็บไซต์นี้
(8) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่กล่าวถึงข้างต้น

3. เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราอาจเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมว่าเกี่ยวข้องและเราจะแจ้งหรือประกาศให้ลูกค้าทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและเกินขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานยกเว้นตามที่อนุญาตโดยพระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตามกรณีต่อไปนี้ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งนี้

(1) กรณีขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
(2) เมื่อจำเป็นสำหรับการคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลและยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
(3) เมื่อจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสุขภาพสาธารณะหรือส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
(4) เมื่อจำเป็นสำหรับสถาบันการศึกษาระดับชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือกับการประหารชีวิตกิจการที่กำหนดโดยกฎหมายและได้รับความยินยอมจากลูกค้าอาจรบกวนการดำเนินการของกิจการ

5. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

เว็บไซต์นี้จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและจะไม่ได้รับโดยวิธีการเท็จหรือเท็จ

6. การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ไซต์นี้ให้การดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมกับพนักงานของไซต์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่อความเสี่ยงของการสูญเสียการทำลายล้างการปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ในกรณีของการว่าจ้างทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเว็บไซต์จะให้การดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่การว่าจ้างเว็บไซต์

7. ให้โดยบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้ายกเว้นในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตามกรณีต่อไปนี้ไม่ได้นำไปใช้กับบทบัญญัติกับบุคคลที่สามที่ระบุไว้ข้างต้น

(1) เมื่อเว็บไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับการว่าจ้างทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
(2) เมื่อมีข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการและเหตุผลอื่นๆ
(3) การใช้งานร่วมกันตามบทบัญญัติของการกระทำคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเว็บไซต์ยืนยันว่าคำขอทำโดยลูกค้าเอง เราจะเปิดเผยโดยไม่ชักช้า (เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล )。แบบเป็นทางการ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีที่ไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้การกระทำคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือรูปปั้นอื่นๆ

9. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯลฯ

ไซต์นี้กำหนดให้ลูกค้าต้องแก้ไขเพิ่มหรือลบเนื้อหาของข้อมูลตามบทบัญญัติของการกระทำคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นความจริง หลังจากยืนยันว่าคำขอถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้าเองการตรวจสอบที่จำเป็นจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าภายในช่วงที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน, และเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแก้ไขตามผลลัพธ์เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบนั้น (หากเราตัดสินใจไม่แก้ไขเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบนั้น )。แบบเป็นทางการ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีนี้หากเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องแก้ไขตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ

10. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯลฯ

เว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการจัดการจากลูกค้านอกเหนือจากขอบเขตการตีพิมพ์ล่วงหน้าของวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือได้รับจากวิธีการเท็จหรือไม่ได้รับอนุญาต.ค่าาา หากพบว่ามีเหตุผลในการเรียกร้องเมื่อจำเป็นต้องหยุดหรือลบการใช้งาน (หลังจากนั้น "การระงับการใช้งานฯลฯ") ตามบทบัญญัติของการกระทำคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากยืนยันว่าคำขอได้รับการทำโดยลูกค้า, เราจะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อเท็จจริงนั้น อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีหากเว็บไซต์ไม่มีหน้าที่ระงับการใช้งานฯลฯตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นๆ

11. การวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้คุกกี้

บริการของเว็บไซต์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงโดย Google " Google Analytics " กำลังใช้ Google Analytics นี้ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อและไม่ได้เฉพาะเจาะจงส่วนตัว

Google การรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ช่วยให้ไซต์เข้าใจการใช้งานบริการบนไซต์ของเราและเอื้อต่อการปรับปรุงบริการ Cookie โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ผู้ใช้ที่ต้องการปิดใช้งาน Cookie สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม Cookie หากคุณปิดใช้งานคุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างของบริการบนเว็บไซต์ของเราได้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้คือ Google Analytics terms & conditions และ Google นโยบายและเงื่อนไข โปรดดูที่หน้าเว็บ

12. การสอบถาม

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยความคิดเห็นคำถามข้อร้องเรียนและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆกรุณาติดต่อเราใน notations ภายใต้การทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ระบุของเว็บไซต์นี้หรือติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

13. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ไซต์นี้จะทบทวนสถานการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากจำเป็น